Các file Dữ liệu Eeprom hoạt động tốt đã thử nghiệm.
SRS Cleared dump Eeprom Flash have already been tested

-23%
-27%
-19%
-11%
-17%